Videos - Pensions Made Simple

English videos Fideos Cymraeg
What is a pension - English version

What is a pension (01:31)

The importance of saving for later life, how you join the LGPS and your employer pays in too.

For closed captions (subtitles) select CC.

Beth yw pensiwn - Welsh version

Beth yw pensiwn (01:39)

Pwysigrwydd cynilo ar gyfer diweddarach mewn bywyd, sut rydych chi'n ymuno â'r CPLlL a'ch cyflogwr yn talu i mewn hefyd.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

How your pension works - English version

How your pension works (01:40)

How pension accounts work and what happens if you leave the LGPS before you take your pension.

For closed captions (subtitles) select CC.

Sut mae'ch pensiwn yn gweithio - Welsh version

Sut mae'ch pensiwn yn gweithio (01:49)

Sut mae cyfrifon pensiwn yn gweithio a beth sy'n digwydd os byddwch chi'n gadael y CPLlL cyn i chi gymryd eich pensiwn.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Looking after your pension - English version

Looking after your pension (01:46)

How much you pay and how you can increase or decrease your payments.

For closed captions (subtitles) select CC.

Gofalu am eich pensiwn - Welsh version

Gofalu am eich pensiwn (01:54)

Faint rydych chi'n ei dalu a sut y gallwch chi gynyddu neu leihau eich taliadau.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Protection for you and your family - English version

Protection for you and your family (01:31)

How the LGPS looks after you and your loved ones by providing protection if you have to retire due to ill health and a range of death benefits.

For closed captions (subtitles) select CC.

Amddiffyniad i chi a'ch teulu - Welsh version

Amddiffyniad i chi a'ch teulu (01:38)

Sut mae'r CPLlL yn gofalu amdanoch chi a'ch anwyliaid trwy ddarparu amddiffyniad os bydd yn rhaid i chi ymddeol oherwydd afiechyd ac ystod o fuddion marwolaeth

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Life after work - English version

Life after work (01:37)

How and when you can take your pension and the decisions you will have to make.

For closed captions (subtitles) select CC.

Bywyd ar ôl gwaith - Welsh version

Bywyd ar ôl gwaith (01:48)

Sut a phryd y gallwch chi gymryd eich pensiwn a'r penderfyniadau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Your annual allowance - English version

Your annual allowance (03:22)

Tax rules limit how much pension you can build up each year without having to pay a tax charge. This video explains how the annual allowance works.

For closed captions (subtitles) select CC.

Eich Lwfans Blynyddol - Welsh version

Eich Lwfans Blynyddol (03:41)

Mae rheolau treth yn cyfyngu faint o bensiwn y gallwch ei gronni bob blwyddyn heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans blynyddol yn gweithio.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Your lifetime allowance - English version

Your lifetime allowance (02:56)

Tax rules limit how much pension you can build up over your lifetime without having to pay a tax charge. This video explains how the lifetime allowance works.

For closed captions (subtitles) select CC.

Eich Lwfans Oes - Welsh version

Eich Lwfans Oes (03:02)

Mae rheolau treth yn cyfyngu ar faint o bensiwn y gallwch ei gronni dros eich oes heb orfod talu tâl treth. Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae'r lwfans oes yn gweithio.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.

Transferring your pension-English version

Transferring your pension (03:03)

What to consider if you are thinking about transferring your pension to a defined contribution scheme.

For closed captions (subtitles) select CC.

 - Trosglwyddo'ch pensiwn-Welsh version

Trosglwyddo'ch pensiwn (03:19)

Beth i'w ystyried os ydych chi'n ystyried trosglwyddo'ch pensiwn i gynllun cyfraniadau diffiniedig.

Ar gyfer penawdau caeedig (is-deitlau) dewiswch CC.